Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWyprawka szkolna Rzadowy Program Pomocy Uczniom w 2015 roku

2 lipca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 938).

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Edukacji Narodowej w ramach wyprawki szkolnej w 2015 roku dofinansowanie dotyczy jedynie zakupu podręczników, nie będą więc zwracane wydatki związane z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Rozporządzenie określa szczegółowo warunki pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w klasach III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasach IV technikum.

1. Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje:
1)   uczniom klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy: 
a) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł netto, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),
b) wysokość dofinansowania - do kwoty 225 zł,
c) do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przepadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów lub

w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

2) uczniom klasy III szkoły podstawowej w przypadku gdy:

a)  kryterium dochodowe na osobę w rodzinie przekracza kwotę 574 zł netto, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163), tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,


b)  liczba uczniów, mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej,


c)    wysokość dofinansowania - do kwoty 225 zł

Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.


3)  uczniom klasy III, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum:

a)    słabowidzących,
b)    niesłyszących,
c)    słabosłyszących,
d)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)    z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie wymienieni w punkcie 3 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 


2. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

1) rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

2) nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia.

3. Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1) faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,

2) rachunek lub paragon,
3) oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. - "Wyprawka szkolna",

4) w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do  20  września 2015 roku.

                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                              Elżbieta Jedlecka


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 3817149, dzisiaj: 2132

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.